RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUGENIUSZ KOBYŁKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOBYŁKA EUGENIUSZ KANCELARIA PODATKOWA LEGIS z siedzibą w Opolu 45-124, przy ul. Budowlanych 52 lok. 55, e-mail: eugeniusz.kobylka@legis.opole.pl.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
  – umowy (w celu jej realizacji) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  – prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. w celach archiwalnych, dowodowych) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  – przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. w celu prowadzenia rachunkowości)- art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 3. Okres przechowywania danych osobowych:
  – Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
  – dane wykorzystywane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania,
  – dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak to wynika z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: informatykowi, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku zlecenia usługi rozliczenia podatku dochodowego w kraju zamieszkania podatnika dane przekazane będą do właściwego urzędu skarbowego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom niż ww.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.